تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلما

جستجوی مطالب

موضوعات

 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلمابدون موضوع
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات مدون سلامت روانی
 • سلامت روانی-1
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلما تجربیات مدون روش های نوین تدریس
 • روش های نوین تدریس-1
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلما تجربیات مدون مهارت های یادگیری
 • مهارت های یادگیری-1
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلما تجربیات مدون اختلالت یادگیری
 • اختلالت یادگیری-1
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات مدون نظم و انضباط
 • نظم و انضباط-1
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلما تجربیات ویژگی های کلاس درس
 • ویژگی های کلاس درس-1
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلما تجربیات مدون مطالعه و فواید آن
 • مطالعه و فواید آن-1
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات مدون پرخاشگری
 • پرخاشگری-1
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلما تجربیات مدون عوامل افت تحصیلی
 • عوامل افت تحصیلی-1
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات مدون محیط مدرسه
 • محیط مدرسه-1
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات مدون محیط سازی
 • محیط سازی-1
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلما تجربیات مدون رفتار دانش آموزان
 • رفتار دانش آموزان-1
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات مدون بی نظمی دانش آموزان
 • بی نظمی دانش آموزان-1
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات مدون طراحی سوال
 • طراحی سوال-1
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات مدون غیبت دانش آموزان
 • غیبت دانش آموزان-1
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات مدون معلمان کارآمد
 • معلمان کارآمد-1
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات مدون برخورد در مدارس
 • برخورد در مدارس-1
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات مدون احترام دانش آموزان
 • احترام دانش آموزان-1
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات مودن معاون آموزشی
 • معاون آموزشی-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات مدون انگیزه
 • انگیزه-1
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات مدون تدریس خوب و موفق
 • تدریس خوب و موفق-1
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات مدون تربیت دانش آموزان
 • تربیت دانش آموزان-1
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات مدون تفاوت های فردی دانش آموزان
 • تفاوت های فردی دانش آموزان-1
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات مدون توصیه های بهداشتی
 • توصیه های بهداشتی-1
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات مدون رسانه در آموزش
 • رسانه در آموزش-1
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات مدون روابط انسانی
 • روابط انسانی-1
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات مدون شاداب سازی محیط مدارس
 • شاداب سازی محیط مدارس-1
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات مدون شادی در دانش آموزان
 • شادی در دانش آموزان-1
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات مدون علل تنبلی
 • علل تنبلی-1
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات مدون کارگاه آموزشی
 • کارگاه آموزشی-1
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات مدون محیط آموزشی
 • محیط آموزشی-1
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات مدون مدیریت کلاس و تاثیرآن
 • مدیریت کلاس و تاثیرآن-1
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات مدون معلم دوره ابتدایی
 • معلم دوره ابتدایی-1
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات مدون ارزشیابی توصیفی
 • تجربیات مدون ارزشیابی توصیفی-1
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات مدون ارزشیابی در مدارس
 • ارزشیابی در مدارس-1
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات مدون اهمیت برنامه ریزی مدیران مدارس
 • اهمیت برنامه ریزی مدیران مدارس-1
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات مدون آموزش ریاضی دوره ابتدایی
 • آموزش ریاضی دوره ابتدایی-1
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات مدون آموزش و تدریس
 • آموزش و تدریس-1
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات مدون تغذیه و تاثیر آن
 • تغذیه و تاثیر آن-1
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات مدون تقلبی در مدارس
 • تقلبی در مدارس-1
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات مدون جغرافیا
 • جغرافیا-1
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات مدون چگونه برخورد معلمان در مدارس
 • چگونه برخورد معلمان در مدارس-1
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات مدون چه کسانی به ریاضی علاقمند هستند
 • چه کسانی به ریاضی علاقمند هستند-1
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات مدون حراست
 • حراست-1
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات مدون دانش آموزان دیر آموز
 • دانش آموزان دیر آموز-1
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات مدون رفتار سازمانی
 • رفتار سازمانی-1
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات مدون رفتار معلم در کلاس
 • رفتار معلم در کلاس-1
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات مدون فعالیت های آموزشی
 • فعالیت های آموزشی-1
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات مدون علاقمند کردن دانش آموزان دوره ابتدایی به درس
 • علاقمند کردن دانش آموزان دوره ابتدایی به درس-0
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات مدون قواعد بارش مغز
 • قواعد بارش مغز-1
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات مدون کاربرد کامپیوتر
 • کاربرد کامپیوتر-1
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات مدون کودک استثنائی
 • کودک استثنائی-1
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات مدون مدارس اثر بخش
 • مدارس اثر بخش-1
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات مدون مدرسه های هوشمند
 • مدرسه های هوشمند-1
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات مدون مسئله و راه حل آن
 • مسئله و راه حل آن-1
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات مدون ناسازگاری در کلاس
 • ناسازگاری در کلاس-1
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات مدون نقش معلم در آموزش
 • نقش معلم در آموزش-1
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات مدون ویژگی یک معلم
 • ویژگی یک معلم-0
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلما تجربیات مدون تشویق و تنبیه
 • تشویق و تنبیه-0
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات الگوی تدریس
 • الگوی تدریس-4
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات اهداف آموزشی
 • اهداف آموزشی-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات اهداف برنامه ریزی
 • اهداف برنامه ریزی-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات اهمیت و چگونه ارتقا نیروی انسانی
 • اهمیت و چگونه ارتقا نیروی انسانی-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات ادامه تحصیل معلمان
 • ادامه تحصیل معلمان-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات آسیب شناسی مجتمع های شهر و روستا
 • آسیب شناسی مجتمع های شهر و روستا-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات آموزش پرورش توسعه پایدار
 • آموزش پرورش توسعه پایدار-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات تربیت بدنی
 • تربیت بدنی-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات تربیت معلم و آموزش ضمن خدمت
 • معلم و آموزش ضمن خدمت-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات تمرکز
 • تمرکز-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات ثمرات تشویق دانش آموزان
 • ثمرات تشویق دانش آموزان-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات جو سازمانی و رهبری هدایت کلاس
 • جو سازمانی و رهبری هدایت کلاس-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات چرا مدیریت یادگیری؟
 • چرا مدیریت یادگیری؟-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات چگونه درس بخوانیم تا در تحصیل موفق شویم
 • چگونه درس بخوانیم تا در تحصیل موفق شویم-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات خلاقیت چیست؟
 • خلاقیت چیست؟-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات روش دیگر تدریس
 • روش دیگر تدریس-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات تدریس زبان انگلیسی
 • تدریس زبان انگلیسی-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات روش تدریس فعال دین و زندگی
 • روش تدریس فعال دین و زندگی-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات روش تدریس فیزیک
 • روش تدریس فیزیک-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات روش تدریس ادبیات فارسی ابتدایی و راهنمایی
 • روش تدریس ادبیات فارسی ابتدایی و راهنمایی-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات روش تدریس فلسفه در دوره متوسطه
 • روش تدریس فلسفه در دوره متوسطه-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات روش تدریس علوم اجتماعی
 • روش تدریس علوم اجتماعی-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات علل خستگی معلمان در کلاس
 • علل خستگی معلمان در کلاس-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
 • عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات لکنت زبان
 • لکنت زبان-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات روش تدریس و مشکلات درس ریاضی
 • روش تدریس و مشکلات درس ریاضی-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات معلمان شایسته از نگاه قرآن
 • معلمان شایسته از نگاه قرآن-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات مهارت های معلم در تدریس
 • مهارت های معلم در تدریس-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات نقاشی
 • نقاشی-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات فناوری آموزش و مدیریت کلاس
 • فناوری آموزش و مدیریت کلاس-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات دبیر ادبیات
 • دبیر ادبیات-1
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات روشهای نوین تدریس زبان و ادبیات فارسی
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات راهکارهای آموزشی دبستان
 • راهکارهای آموزشی دبستان-1
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات ریاضی ابتدایی
 • ریاضی ابتدایی-1
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات عوامل موثر بر یادگیری
 • عوامل موثر بر یادگیری-1
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات مشکلات خواندن در دوره ابتدایی
 • مشکلات خواندن در دوره ابتدایی-1
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات بررسی و راهکارهای دروس املا و انشاء
 • بررسی و راهکارهای دروس املا و انشاء-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی
 • عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات روش های آموزش دوره ابتدایی
 • روش های آموزش دوره ابتدایی-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات رابطه معلم با دانش آموز
 • رابطه معلم با دانش آموز-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات چگونه معلم حرفه ای باشیم
 • چگونه معلم حرفه ای باشیم-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات انواع روش های تدریس
 • انواع روش های تدریس-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات تاریخچه تکوین تدریس
 • تاریخچه تکوین تدریس-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات نقش معلم در سلامت دانش آموزان
 • نقش معلم در سلامت دانش آموزان-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات تاثیر شاد بودن معلم
 • تاثیر شاد بودن معلم-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات کلاس داری و همسویی با دانش آموزان
 • کلاس دارای و همسویی با دانش آموزان-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلمارفتار معلم باید چگونه باشد
 • رفتار معلم باید چگونه باشد-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات افت تحصیلی
 • افت تحصیلی-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات راههای افزایش دین باوری در دانش آموزان
 • راههای افزایش دین باوری در دانش آموزان-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات معلم و توسعه اجتماعی
 • معلم و توسعه اجتماعی-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات در کلاس درس چگونه باشیم؟
 • در کلاس درس چگونه باشیم؟-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات مدیریت در مدرسه
 • مدیریت در مدرسه-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات بررسی راههای بهبود مدیریت آموزشگاه
 • بررسی راههای بهبود مدیریت آموزشگاه-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات روش تدریس ادبیات
 • روش تدریس ادبیات-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات روش نوین تدریس زبان و ادبیات فارسی
 • روش نوین تدریس زبان و ادبیات فارسی-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات روش تدریس فعال
 • روش تدریس فعال-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات تقویت اعتماد به نفس دانش آموزان
 • تقویت اعتماد به نفس دانش آموزان-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات آموزش کودکان استثنایی
 • آموزش کودکان استثنایی-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات روش تدریس تربیت بدنی
 • روش تدریس تربیت بدنی-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات بررسی امور تربیتی
 • بررسی امور تربیتی-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات تعامل با دانش آموزان
 • تعامل با دانش آموزان-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات اهداف انجمن اولیا و مربیان
 • اهداف انجمن اولیا و مربیان-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات برخورد دانش آموز با معلم و بالعکس
 • برخورد دانش آموز با معلم و بالعکس-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات پرورشی
 • پرورشی-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات روش تدریس تاریخ
 • روش تدریس تاریخ-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات روش تدریس علوم اجتماعی 2
 • روش تدریس علوم اجتماعی 2-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات کارشناس تربیت بدنی
 • کارشناس تربیت بدنی-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات روش اداره کلاس تربیت بدنی
 • روش اداره کلاس تربیت بدنی-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات اصول تربیت بدنی
 • اصول تربیت بدنی-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات آموزش در مقطع ابتدایی
 • آموزش در مقطع ابتدایی-0
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات شیوه تدریس
 • شیوه تدریس-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات تدریس چند پایه
 • تدریس چند پایه-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات روش تدریس حرفه و فن
 • روش تدریس حرفه و فن-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات مفاهیم حسابداری
 • مفاهیم حسابداری-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماروش های نوین تدریس
 • روش های نوین تدریس-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات مدیریت دانش
 • مدیریت دانش-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات بررسی راه کارهای تقویت ایمان
 • بررسی راه کارهای تقویت ایمان-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات تربیت از دیدگاه قرآن
 • تربیت از دیدگاه قرآن-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات کلاس داری عربی-دینی-قرآن
 • کلاس داری عربی-دینی-قرآن-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات شاداب سازی محیط
 • شاداب سازی محیط-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات ویژگی های مدیر خلاق و نوآور
 • ویژگی های مدیر خلاق و نوآور-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات مدیر زبان انگلیسی
 • مدیر زبان انگلیسی-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات تدریس علوم
 • تدریس علوم-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات تدریس فعال علوم تجربی
 • تدریس فعال علوم تجربی-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات ایجاد انگیزه در دانش آموزان
 • ایجاد انگیزه در دانش آموزان-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات تدریس جغرافیا
 • تدریس جغرافیا-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات تدریس فعال دینی و عربی
 • تدریس فغال دینی و عربی-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات رفتار سازمانی آموزش و پرورش
 • رفتار سازمانی آموزش و پرورش-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات روابط انسانی
 • روابط انسانی-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات آسیب شناسی یادگیری زبان انگلیسی
 • آسیب شناسی یادگیری زبان انگلیسی-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات علل تنبلی
 • علل تنبلی-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات عوامل افت تحصیلی
 • عوامل افت تحصیلی-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات کارشناس امور اداری
 • کارشناس امور اداری-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات طراحی سوال
 • طراحی سوال-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات فواید مطالعه
 • فواید مطالعه-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات تدریس زبان انگلیسی
 • تدریس زبان انگلیسی-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات مدون نظم و انضباط 2
 • مدون نظم و انضباط 2-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات مدیریت کلاس
 • مدیریت کلاس-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات معاون اجرایی
 • معاون اجرایی-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات یادگیری محور
 • یادگیری محور-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات مشکلات روش های تدریس ریاضی
 • مشکلات روش های تدریس ریاضی-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات روش تدریس تعلیمات دینی
 • روش تدریس تعلیمات دینی-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات تدریس موفق
 • تدریس موفق-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات نوین تدریس
 • نوین تدریس-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات تقویت ارتباطات در مدیریت
 • تقویت ارتباطات در مدیریت-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات بودجه و برنامه ریزی
 • بودجه و برنامه ریزی-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات سرپرستی شبانه روزی
 • سرپرستی شبانه روزی-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات شادابی در دانش آموزان
 • شادابی در دانش آموزان-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات گزینش معلمان
 • گزینش معلمان-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات ناسازگاری در کلاس
 • ناسازگاری در کلاس-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات اختلالات یادگیری در دانش آموزان
 • اختلالات یادگیری در دانش آموزان-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات روش تدریس عربی
 • تدریس عربی-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات تدریس علوم اجتماعی
 • تدریس علوم اجتماعی-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات روش تدریس فیزیک 2
 • روش تدریس فیزیک 2-0
 • روش تدریس فیزیک 2-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات هنرآموز کامپیوتر
 • هنرآموز کامپیوتر-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات فناوری آموزشی
 • فناوری آموزشی-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات مدیریت و روابط انسانی
 • مدیریت و روابط انسانی-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات امور اداری
 • امور اداری-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات جایگزینی روش های نوین به جای سنتی
 • جایگزینی روش های نوین به جای سنتی-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات امور اجرایی و برنامه ریزی
 • امور اجرایی و برنامه ریزی-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات مهارت های سه گانه مدیریت
 • مهارت های سه گانه مدیریت-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات کارشناس اقامه نماز
 • کارشناس اقامه نماز-3
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات کارشناس نماز
 • کارشناس نماز-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات پژوهش امور اداری
 • پژوهش امور اداری-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات نهضت سوادآموزی
 • نهضت سوادآموزی-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات رایگان
 • تجربیات رایگان-6
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات گرافیک
 • گرافیک-1
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماحسابدار
 • حسابدار-1
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات آمادگی دفاعی
 • آمادگی دفاعی-1
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات کودک استثنایی
 • کودک استثنایی-1
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات اقتصاد
 • اقتصاد-1
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلمااقدام پژوهی ابتدایی
 • پژوهی ابتدایی-0
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلمااقدام پژوهی راهنمایی
 • متوسطه 1-0
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلمااقدام پژوهی دبیرستان
 • دبیرستان-0
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماپروژه های آماری
 • پروژه های آماری دبیرستان-19
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلمامشاور
 • سایر مشاوران-2
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات زمین شناسی
 • زمین شناسی-1
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات معاون آموزشی
 • معاون آموزشی-1
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلمامدیریت
 • مدیر دبیرستان-0
 • مدیر ابتدایی-1
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات هنرآموز برق
 • هنرآموز برق(الکتروتکنیک)-1
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلمااقدام پژوهی
 • ابتدایی،متوسطه 1 و 2-39
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماتجربیات دبیر شیمی
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماسایر موضوعات تجربیات
 • سایر-26
 • تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلماسری جدید اقدام پژوهی
 • اقدام پژوهی های جدید-31
 • آخرین مطالب انجمن

  http://www.soalazmoon.ir/wp-content/uploads/Untitled-14.jpg

  آخرین بروز رسانی سایت:جمعه 28 آذر 1393

  امروز 0 سفارش دریافت بدون ایمیل درخواست شده است

  در این پست متقاضیان دریافت تجربیات مدون و اقدام پژوهی میتوانند بدون داشتن ایمیل از این پست سفارش خود را تحویل بگیرند.

  فرهنگیان محترم برای دریافت تجربیات خود بر روی لینک دریافت کلیک کنید

  پس از دریافت عبارت دریافت شد را به شماره 10000128394134ارسال نمایید

  نحوه ی دریافت فایل

  بِـسْمِ اللّـهِ الْـرَّحْمنِ الْـرَّحيمْ

  به نام خداوند بخشنده مهربان

  اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

  بخشی از درآمد این سایت متعلق به کودکان مبتلا به سرطان،بی سرپرست و موسسه خیریه  ها است

  (در محک زندگی ادامه دارد)

  (انـجام تـجربیات مـدون فـرهنگیان کـشور و ارسـال آن از طـریق ایـمیل)

  فرهنگیان محترم برای انجام تجربیات مدون

  ارتقا رتبه های شغلی

  (پایه به ارشد.ارشد به خبره.خبره به عالی)

  میتوانید در این سایت سفارش خود را اعلام کنید

  برای سفارش کلیک کنید

  http://persian-star.net/template/line/t8a.gif

  اللهم صلعی علی محمد و آل محمد

  همکاری ما تاکنون با فرهنگیان در سراسر کشور

  به 131شهر ایران رسید

  رکوردترین سایت همکاری با فرهنگیان در سراسر کشور

  http://persian-star.net/template/line/t8a.gif

  در پایین فقط اسم شهرستان ها ذکر شده و

  تعداد سفارش ها ذکر نشده است

  (آبادان-اروند کنار-خرمشهر-شادگان-ماهشهر-شیراز-اصفهان-ایلام-کرج-لرستان-قم-سیستان و بلوچستان-چهارمحال بختیاری-البرز-اردبیل-تبریز-مرکزی-آذربایجان غربی و شرقی-مشهد-کرمانشاه-هرمزگان-بوشهر-دیلم-دیر-گناوه-شهرامام حسن،دشتی،خورموج،جزیره خارگ،خمین-کاکی-عالی شهر،روستای دامغان-دماوند،عسلویه،ابهر-تهران،شازند،گرمه،میری،خراسان جنوبی،جهرم،استهبان،مهاباد،مشگین،ایذه،مرودشت،اهواز،بروجن،فنوج،ایوان-کومیجان-شوش دانیال-کردستان-خرامه-چهاردانگه-قروه-فولاد شهر-چوار-چابهار،امیدیه-تبریز ناحیه 3،خرم آباد ناحیه2،رشت-فومن گیلان-ساوجبلاغ-بانه-سسندج-لاهیجان-یزد-تایباد-فراشبند-آستانه اشرفیه-روستایی  کلر-انزلی-قیرو کارزین-سلطانیه-توار-شهریار-بام وصفی آباد-تبادکان-قرچک-دلفان-قرچک-بیجار-علی آبادکتول-مهاجران اراک-شهرکرد-لردگان-فارسان-تربت حیدریه-رفسنجان-بیرجند-زاهدان-صفاشهر فارس-الیگودرز-سراوان-ارومیه-زنگیان-حبیب آباد-دورود-کاشمر-یزد اشکذر-کازرون-بمپور-نهرمیان-شاهین شهر-شهرجونقال-شهر جدید لار استان فارس-گرگان-ملکان-شبستر-هریس-شهرستان بن-پیرانشهر-قرچک-کامیاران-پاکدشت-بهبهان-محلات،اردل،سمنان،روستای چهارده-لنگرود،باوی،سرودآباد،غرق آباد-کنارک،نجف آباد-قشم آباد)

  فرهنگيان عزيز لطفا سوالات خود را حتما  از طريق تماس تلفني مطرح كنيد

  http://www.soalazmoon.ir/wp-content/uploads/%D8%A8%D9%86%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B9.jpg

  http://persian-star.net/template/line/t8a.gif

  http://www.soalazmoon.ir/wp-content/uploads/%D8%A8%D9%86%D8%B1-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg

  http://persian-star.net/template/line/t8a.gif

  کپی برداری از کوچکترین بخش این سایت

  بدون هماهنگی ما شرعا حرام است

  جهت عضویت در سایت ایران ناز کلیک کنید

  http://www.soalazmoon.ir/wp-content/uploads/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA1.jpg

  فرهنگیان محترم و سایر کارمندان عزیز لطفا با اطمینان

  کامل از طریق فرم سفارش خود را اعلام

  کنید و برای وقت ما  ارزش قائل شوید

  پذیرش سفارشات فرهنگیان در همه سمت و پست سازمانی

  بدون ترافیک کاری و محدودیت تعداد صفحات

  برای سفارش کلیک کنید

  http://www.soalazmoon.ir/wp-content/uploads/421.jpg

  http://www.soalazmoon.ir/wp-content/uploads/%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C.jpg

  خرید آنلاین و تحویل در کمتر از 5 دقیقه

  فرمت ورد + نحوه پرکردن فرم ها در سه رتبه شغلی

  فرهنگیانی که دارای رتبه پایه هستند باید 3 فرم ارتقاء رتبه ارشد را دانلود کنند.

  فرهنگیانی که دارای رتبه ارشد هستند باید 3 فرم ارتقاء رتبه خبره را دانلود کنند.

  فرهنگیانی که دارای رتبه خبره هستند باید 3 فرم ارتقاء رتبه عالی را دانلود کنند.

  .............................................................................

  فرم های پایه به ارشد

   فرم هایPDF رتبه پایه به ارشد :  فرم شماره 1      فرم شماره 2     فرم شماره 3

  فرم هایword رتبه پایه به ارشد:قابل تغییر و تایپ دستی + نحوه پرکردن فرم ها در سه رتبه شغلی.هزینه 3 فرم 3000تومان

  فرم های ارشد به خبره

  فرم هایPDF رتبه ارشد به خبره:  فرم شماره 1      فرم شماره 2      فرم شماره3

  فرم هایword رتبه ارشد به خبره:قابل تغییر و تایپ دستی + نحوه پرکردن فرم ها در سه رتبه شغلی.هزینه 3 فرم 3000تومان

  فرم های خبره به عالی

  فرم هایPDFرتبه خبره به عالی: فرم شماره 1      فرم شماره 2      فرم شماره 3

  فرم هایword رتبه خبره به عالی:قابل تغییر و تایپ دستی + نحوه پرکردن فرم ها در سه رتبه شغلی.هزینه 3 فرم 3000تومان

  http://www.soalazmoon.ir/wp-content/uploads/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D9%82%D9%88%D8%AA-%D9%88-%D8%B6%D8%B9%D9%811.jpg

  فرم های شامل موارد زیر میباشند:

  نقاط قوت در زمینه وظایف و مسئولیتهای شغلی،نقاط ضعف در زمینه وظایف و مسئولیتهای شغلی،اقدامات خاصی که در طول خدمت صورت گرفته،بیان نکات ویژه و کلیدی حاصل تجربیات 

  فرم پر شده مدیران در تمامی مقاطع

  فرم word :قابل تغییر و تایپ دستی.هزینه 1 فرم:2000تومان

  فرم پر شده معاونین در تمامی مقاطع

  فرم word :قابل تغییر و تایپ دستی.هزینه 1 فرم:2000تومان

  فرم پر شده آموزگاران در تمامی مقاطع

  فرم word :قابل تغییر و تایپ دستی.هزینه 1 فرم:2000تومان

  برای تهیه سایر فرم های نقاط قوت و ضعف بروی سمت ها زیر کلیک نمایید.

  تاریخ،ریاضی،قرآن و دینی،پرورشی،مشاور،مجتمع،معارف اسلام،کارشناس نماز،حسابداری،حرفه و فن،گرافیک،دفاعی
  کامپیوتر،برق،استثنایی،عربی،علوم تربیتی،امور تربیتی،علوم اجتماعی،اقتصاد،ادبیات

  فرم نقاط قوت و ضعف اقتصاد

  برای خریداری آنلاین روی دکمه زیر را کلیک کنید
   


  فرم نقاط قوت و ضعف علوم اجتماعی

  برای خریداری آنلاین روی دکمه زیر را کلیک کنید
     موضوعات:سایر ,

  فرم نقاط قوت و ضعف امور تربیتی

  برای خریداری آنلاین روی دکمه زیر را کلیک کنید
     موضوعات:سایر ,

  فرم نقاط قوت و ضعف علوم تربیتی

  برای خریداری آنلاین روی دکمه زیر را کلیک کنید  موضوعات:سایر ,

  فرم نقاط قوت و ضعف عربی

  برای خریداری آنلاین روی دکمه زیر را کلیک کنید  موضوعات:سایر ,

  فرم نقاط قوت و ضعف تدریس استثنایی

  برای خریداری آنلاین روی دکمه زیر را کلیک کنید


  فرم نقاط قوت و ضعف برق

  برای خریداری آنلاین روی دکمه زیر را کلیک کنید


  فرم نقاط قوت و ضعف کامپیوتر

  برای خریداری آنلاین روی دکمه زیر را کلیک کنید
   


  فرم نقاط قوت و ضعف دفاعی

  برای خریداری آنلاین روی دکمه زیر را کلیک کنید
   


  فرم نقاط قوت و ضعف گرافیک

  برای خریداری آنلاین روی دکمه زیر را کلیک کنید
     موضوعات:سایر ,

  فرم نقاط قوت و ضعف حرفه و فن

  برای خریداری آنلاین روی دکمه زیر را کلیک کنید
     موضوعات:سایر ,

  فرم نقاط قوت و ضعف حسابداری

  برای خریداری آنلاین روی دکمه زیر را کلیک کنید
     موضوعات:سایر ,

  فرم نقاط قوت و ضعف کارشناس نماز

  برای خریداری آنلاین روی دکمه زیر را کلیک کنید
     موضوعات:سایر ,

  فرم نقاط قوت و ضعف معارف اسلامی

  برای خریداری آنلاین روی دکمه زیر را کلیک کنید
     موضوعات:سایر ,

  فرم نقاط قوت و ضعف معاون مجتمع

  برای خریداری آنلاین روی دکمه زیر را کلیک کنید
     موضوعات:سایر ,

  فرم نقاط قوت و ضعف مشاور

  برای خریداری آنلاین روی دکمه زیر را کلیک کنید  موضوعات:سایر ,

  فرم نقاط قوت و ضعف پرورشی

  برای خریداری آنلاین روی دکمه زیر را کلیک کنید
     موضوعات:سایر ,

  فرم نقاط قوت و ضعف قرآن و دینی

  برای خریداری آنلاین روی دکمه زیر را کلیک کنید
   


  فرم نقاط قوت و ضعف ریاضی

  برای خریداری آنلاین روی دکمه زیر را کلیک کنید
   


  فرم نقاط قوت و ضعف تاریخ

  برای خریداری آنلاین روی دکمه زیر را کلیک کنید
   


  1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|
  جمعه 03 آبان 1392
  یکشنبه 24 آذر 1392
  جمعه 27 دی 1392
  سه شنبه 30 مهر 1392
  دوشنبه 28 بهمن 1392

  اطلاعات حساب های بانکی

  http://www.soalazmoon.ir/wp-content/uploads/365.gif

  بانک ملی

  شماره حساب

  0207384119009

  شماره کارت

  6037991497335392

  ---------------------------

  بانک صادارت

  شماره حساب

  0106715410007

  شماره کارت

  6037694017980305

  ---------------------------

  بانک سامان

  شماره حساب

  1507464

  شماره کارت

  6219861004417993

  ---------------------------

  بانک پاسارگاد

  شماره حساب

  10486345

  شماره کارت

  5022291015449729

  بنام حسن عبادی

  درگاه پرداخت اینترنتی سایت

  http://www.soalazmoon.ir/wp-content/uploads/36.gif
   
  همراه با داشتن رمز دوم اینترنتی
  میتوانید از تمامی کارت های بانک
  عضو شتاب هزینه را پرداخت کنید

  مبلغ به ریال

  نام و نام خانوادگی

  ایمیل

  شماره همراه

  پرداخت موبایلی


  http://www.soalazmoon.ir/wp-content/uploads/252.gif

  فرهنگیان محترم لطفا

  برای پرداخت هزینه ی  تجربیات در موبایل خود،کد مربوط به سفارش خود را شماره گیری کرده و پس از پرداخت(شماره پیگیری)(نام و نام خانوادگی)را به شماره 10000128394134ارسال نمایید

  -----------------------
  تجربیات30صفحه و فرم ها
  140,000
  ریال
  *724*888*105465#

  تجربیات30صفحه بدون فرم ها
  90,000
  ریال
  *724*888*105951#

  -----------------------

  تجربیات35صفحه و فرم ها
  150,000
  ریال
  *724*888*105464#

  تجربیات35صفحه بدون فرم ها
  105,000
  ریال
  *724*888*105952#

  -----------------------

  تجربیات40صفحه و فرم ها
  170,000
  ریال
  *724*888*105463#

  تجربیات40صفحه بدون فرم ها
  120,000
  ریال
  *724*888*105953#

  -----------------------

  تجربیات50صفحه و فرم ها
  200,000
  ریال
  *724*888*105462#

  تجربیات50صفحه بدون فرم ها
  150,000
  ریال
  *724*888*105954#

  -----------------------

  تجربیات60صفحه و فرم ها
  230,000
  ریال
  *724*888*105461#

  تجربیات60صفحه بدون فرم ها
  180,000
  ریال
  *724*888*105955#

  -----------------------

  تجربیات70صفحه و فرم ها
  260,000
  ریال
  *724*888*105460#

  تجربیات70صفحه بدون فرم ها
  210,000
  ریال
  *724*888*105956#

  -----------------------

  تجربیات80صفحه و فرم ها
  290,000
  ریال
  *724*888*105459#

  تجربیات80صفحه بدون فرم ها
  240,000
  ریال
  *724*888*105957#

  -----------------------

  تجربیات90صفحه و فرم ها
  320,000
  ریال
  *724*888*105458#

  تجربیات90صفحه بدون فرم ها
  270,000
  ریال
  *724*888*105958#

  -----------------------

  تجربیات100صفحه و فرم ها
  350,000
  ریال
  *724*888*105457#

  تجربیات100صفحه بدون فرم ها
  300,000
  ریال
  *724*888*105956#

  ساعت کاری ما

  New Page 2

  روزهای  شنبه تا پنج شنبه

  8 صبح الی 1 بامداد

  روزهای تعطیل

   10صبح الی 12 شب

  فرم ها

  دعوت به همکاری

  تعرفه ها

  لیست اقدام پژوهی ها

  لیست تجربیات

  افتخارات

  سایت اول در عبارت تجربیات مدون

  ثبت شده در سایت ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

  همکاری با 128شهر ایران

  ارتباط با ما

  New Page 5

  فرم ارتباط با ما

  شماره تماس ایرانسل 1

  09335638852

  شماره تماس ایرانسل 1

  09386505975

  شماره تماس رایتل

  09217477320

  شماره پیاک

  10000128394134

  شماره فکس

  02189787109

  ایمیل مدیریت

  psk.smspanel@yahoo.com

  ایمیل سایت

  tjrbyat@gmail.com

  معرفی سایت ما به دوستان

  نام شما :

  ايميل شما :

  نام دوست شما:

  ايميل دوست شما:


  Powered by 20Tools

  ما در شبکه های اجتماعی

  فیس بوک

  تویتر

  گوگل

  کلوب

  فیس نما
  بازدید کننده گرامی
   
  برای سفارش بهتر و سریعنر
   
  بر روی بنر زیر کلیک کنید
   
  http://www.irannaz.com/user_files/image/1/groups.gif
   
  http://www.soalazmoon.ir/wp-content/uploads/Untitled-1.gif

  فرهنگیان و کارمندان محترم
  این سایت به هیچ ارگانی وابسته نیست و فعالیت
   خود را بصورت منحصر به فرد انجام میدهد

  با اطمینان کامل سفارش دهید
  این پایگاه در سایت ساماندهی
  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  به ثبت رسیده است

  دریافت کد گوگل پلاس

  ابزار رایگان وبلاگ